e-KSIĘGOWOŚĆ
EUROPEJSKI FUNDUSZ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
KREDYTY
e-księgowość
LEASING
EFP
FUNDUSZE UNIJNE
Fundusze Unijne
BEZPIECZENSTWO
Kredyt nowoczesnego przedsiębiorcy
WSPÓŁPRACA
Demo

Zobacz, jak wygodnie, szybko
i bezpiecznie można korzystać
z naszej usługi e-księgowości.
Obejrzyj wersję demonstracyjną.
»Więcej   
7 Kroków

Jeśli właśnie postanowiłeś założyć
własną firmę, czeka Cię 7 kroków,
by to postanowienie zrealizować.

»Więcej   
 

7 KROKÓW

Jeśli właśnie postanowiłeś założyć własną firmę, czeka Cię 7 kroków, by to postanowienie zrealizować.
Aby rozpocząć własną działalność gospodarczą, musisz przejść 7 podstawowych kroków, w celu dopełnienia wszelkich formalności.
Krok 1. Urząd Miasta

Pierwsze miejsce, do którego musisz się skierować, to Urząd Miasta bądź Urząd Gminy, bowiem od dnia z dnia 2 lipca 2004 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i zasad jej ewidencjonowania. Zgodnie z obecnymi przepisami osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może składać wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

Tak więc osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć podanie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy. W formularzu należy wpisać:

» nazwę firmy - najlepiej jest podać nazwę normalną z wersją skróconą
» imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania (zameldowania)
» imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie)
» rodzaj działalności - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli będziemy chcieli
   poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić
» miejsce wykonywania działalności - z reguły chodzi tu o siedzibę firmy, którą będzie trzeba odpowiednio oznakować na
   zewnątrz (szyld z nazwą i adresem firmy)
» datę rozpoczęcia działalności – tu należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia, biorąc pod uwagę czas oczekiwania na
   wpis do ewidencji, który w dużych miastach wynosi ok. 2-3 tygodnie + ok. 3-4 tygodni na dopełnienie formalności w
   pozostałych urzędach
» numer zezwolenia, jeśli działalność wymaga wydania zezwolenia

Dokument składa się na miejscu wraz opłatą w wysokości 100 zł w znaczkach skarbowych.

Uwaga: Wszystkie zmiany dotyczące zmiany stanu faktycznego i prawnego (wszystkie dane, które zostały podane przy wpisie) należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Potrzebny dokument: dowód osobisty

Do góryKrok 2. Koncesja czy nie?

Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:

» poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania
   substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych
» wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
   wojskowym lub policyjnym
» wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią
» ochrony osób i mienia
» transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych
» budowy i eksploatacji autostrad płatnych
» zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych
» rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie m.in.:

» ustawy o łączności
» ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej
» ustawy o ochronie roślin uprawnych
» Prawa Łowieckiego
» Kodeksu Celnego
» ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
» ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami, usługami oraz o obrocie specjalnym

Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

» oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu
» numer nadany w rejestrze przedsiębiorców
» rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
» informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

Do góryKrok 3. Główny Urząd Statystyczny

W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym wpisuje się:

» nazwę firmy
» dane teleadresowe (adres, telefon)
» formę prawno-organizacyjną działalności (np.: osoba fizyczna, sp. s.c., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., SA)
» stan aktywności prawnej i ekonomicznej
» rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik
   GUS wpisze odpowiedni kod

Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.
Uwaga: Każda zmiana powinna być zgłaszana Urzędu Statystycznego.

W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Operacja ta jest bezpłatna.

Potrzebne dokumenty:

» dowód osobisty
» ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wgląduKrok 4. Pieczątka

Kolejnym krokiem jest założenie konta w banku, ale bez pieczątki w większości banków nie jest to możliwe. Dlatego należy wyrobić sobie pieczątkę, na której musi znaleźć się:

» pełna nazwa firmy
» siedziba firmy
» numer REGON

Do góryKrok 5. Konto w banku

Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

Potrzebne dokumenty:

» dowód osobisty
» ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu
» ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu
» pieczątka

Do góryKrok 6. Urząd Skarbowy

Osoby fizyczne muszą złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz NIP-1. Reszta dokumentów sama dotrze do tego urzędu, tj.:

» zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wysłane przez Urząd Gminy
» numer REGON wysłany przez Urząd Statystyczny

Uwaga: Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk NIP-4.

Czasami urzędy skarbowe żądają umowy o prowadzenie rachunku bankowego. Jej zawarcie może nie być jednak możliwe, ponieważ jeszcze częściej bank wymaga do zawarcia umowy numeru NIP. Stawia to przedsiębiorcę w sytuacji bez wyjścia. Jednak dopóki przedsiębiorca nie prowadzi działalności, jego obrót (sprzedaż, zakupy) wynosi 0,00 złotych, a zatem nie ma on obowiązku posiadania rachunku bankowego i urząd skarbowy nie może nakładać na niego obowiązku dostarczenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego.

Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:

» w formie karty podatkowej
» ryczałtu ewidencjonowanego
» na zasadach ogólnych wypełniając księgę przychodów i rozchodów


Przed wizytą w urzędzie skarbowym musimy też podjąć decyzję, czy prowadzimy sami księgowość, czy zlecimy to jakiejś firmie. Samodzielne prowadzenie księgowości jest dosyć czasochłonne i wymaga sporej wiedzy. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności, nawet w przypadku, gdy zawini biuro rachunkowe, prowadzące naszą księgowość, ponieważ dokumenty zatwierdzamy własnym podpisem.

Do góryKrok 7. ZUS

Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Potrzebne dokumenty:

» REGON firmy
» numer wpisu do ewidencji i nazwę organu rejestru
» numer rachunku bankowego firmy
» dane personalne pracowników
» numery NIP (wszystkich osób)
» rodzaj dokumentów tożsamości, jakimi legitymują się pracownicy firmy i z numerem i serią.

Do góry